Rozporządzenie MENiS

Dz.U.04.87.820

Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1)
z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie zawodu regulowanego, w przypadku którego wyłączone jest uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności


(Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2004 r.)


Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655 oraz z 2003 r. Nr 190, poz. 1864) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zawodem regulowanym, w przypadku którego wyłączone jest uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności, jest zawód doradcy podatkowego.

2. W przypadku zawodu, o którym mowa w ust. 1, określa się obowiązek przystąpienia do testu umiejętności.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.2) 1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działami administracji rządowej - szkolnictwo wyższe oraz oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie zawodów regulowanych, dla których wykonywania wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności dokonuje właściwy organ (Dz. U. Nr 17, poz. 157), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 września 2003 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 190, poz. 1864).

Kontakt

tel.: ((17) 850 21 92)
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x