Nowa legitymacja doradcy podatkowego
W serwisie internetowym KIDP, po zalogowaniu do mDoradcy, w zakładce "mWnioski" można wygenerować wniosek o wydanie nowej legitymacji doradcy podatkowego. Po wybraniu procedury wydania dokumentu (standardowej lub uproszczonej), należy postępować zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Składanie wniosków
Wniosek o wystawienie legitymacji może być dostarczony do Regionalnego Oddziału KIDP za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (podpisany certyfikatem podpisu elektronicznego) lub złożony osobiście przez doradcę podatkowego.

Wymagane dokumenty
Każda osoba uprawniona do uzyskania legitymacji zobowiązana jest złożyć do Regionalnego Oddziału KIDP:
  • wniosek,
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (nie dotyczy to doradców podatkowych, którzy składają wniosek uproszczony),
  • dowód uiszczenia opłaty za wytworzenie legitymacji,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi wystawiania legitymacji.
  • fotografię (wyłącznie w wersji elektronicznej).
Odpłatność za wystawienie legitymacji
Osoby ubiegające się o wydanie legitymacji ponoszą całkowity koszt wystawienia legitymacji. Płatności należy dokonać na indywidualny numer rachunku bankowego. Na podstawie danych podanych we wniosku, KRDP wystawi doradcom podatkowym faktury za zakup legitymacji i prześle na wskazany adres.

Odbiór legitymacji
Doradca podatkowy dokonuje odbioru legitymacji osobiście w siedzibie Regionalnego Oddziału KIDP, do którego przynależy, a odbioru legitymacji z certyfikatem podpisu elektronicznego - w miejscu wskazanym przez PWPW SA .

Szczegółowe informacje na temat wystawiania legitymacji doradcy podatkowego znajdują się w serwisie KIDP.

podatki Finansowanie legitymacji doradcy podatkowego
podatki Informacje ogólne
podatki Najczęściej zadawane pytania
podatki Wymagane dokumenty
podatki Wymagania dla zdjęć i skanów podpisów do legitymacji