Składki członkowskie

Decyzją III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych ustalono nową wysokość składki członkowskiej (Uchwała nr 55/2010 z dnia 17 stycznia 2010 r.).

W okresie od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. wyniesie ona 75,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych) miesięcznie od doradcy podatkowego wykonującego zawód. W okresie od 1 stycznia 2012 r. składka wzrośnie do 80,00 zł (słownie: osiemdziesięciu złotych) miesięcznie od doradcy podatkowego wykonującego zawód. Doradcy podatkowi, którzy zgłosili przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego zapłacą 20% ww. kwot. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2010 r. co oznacza, że doradcy podatkowi zapłacą składkę w nowej wysokości już 20 marca br. (za miesiąc luty 2010 r.).


Wysokość składki członkowskiej w 2010 i 2011 r.
  • 75,00 zł miesięcznie od doradcy podatkowego wykonującego zawód
  • 15,00 zł miesięcznie od doradcy podatkowego,który zgłosił przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego

Składki są płatne do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.


Podniesienie wysokości składki członkowskiej nastąpiło po raz pierwszy od 2002 r. tj. od Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, który ustalił wysokość składki na 50 zł miesięcznie (Uchwała nr 19/2002). W okresie tych 8 lat nastąpił znaczny wzrost cen towarów i usług, co spowodowało zwiększenie kosztów funkcjonowania naszej korporacji. Pomimo tego, kolejno odbywające się Zjazdy nie podejmowały decyzji o urealnieniu wysokości składek członkowskich.

Delegaci na III Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych reprezentujący doradców podatkowych z 16 regionalnych oddziałów KIDP po przeanalizowaniu sytuacji finansowej Izby podjęli decyzję o podniesieniu wysokości składki. Stwierdzono, że realizacja przez najbliższe cztery lata zadań nałożonych na Izbę przez ustawę o doradztwie podatkowym, Statut Izby oraz uchwałę programową, nie jest możliwa bez zwiększenia wpływów ze składek członkowskich. Analizując sytuację finansową i określając wysokość składki na lata 2010 i 2011 oraz od 2012 roku, wzięto również pod uwagę aktualną i prawdopodobną w tym okresie liczebność członków naszego samorządu.

Dotychczas doradcy, którzy zgłosili przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego nie byli zobowiązani do opłacania składek. Zobligowanie tej grupy członków samorządu do opłacania składki w wysokości 20% stawki podstawowej wynika z tego, iż pomimo zgłoszenia przerwy w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego (zawieszenia wykonywania zawodu) pozostają oni nadal członkami Izby, a co za tym idzie Izba ponosi koszty związane z ich przynależnością, a w szczególności administruje listą doradców podatkowych, na którą osoby te pozostają w dalszym ciągu wpisane. Zdarza się również, że wobec tych doradców podatkowych, prowadzone są postępowania administracyjne i dyscyplinarne, a koszty tych postępowań finansowane były dotychczas przez Izbę, czyli obciążały wyłącznie doradców opłacających składki członkowskie (wykonujących zawód).

Składki należy wpłacać na indywidualne konto bankowe - w sprawie szczegółowych informacji prosimy dzwonić do Regionalnego Oddziału KIDP.

 

Kontakt

tel.: ((17) 850 21 92)
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x