Szczegóły szkolenia / imprezy

SZKOLENIE ODWOŁANE!!! Podatek od towarów i usług omówienie szeregu nowelizacji ustawy o VAT wchodzących w życie od 1 września 2019 r., 1 listopada 2019 r., 1 stycznia 2020 r. oraz 1 kwietnia 2020 r.
Kategoria: Podatkowe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 25 / 150
Koszty:  80.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
120.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
120.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-04-02
Data zakończenia: 2020-04-02
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           


SZKOLENIE ODWOŁANE!!!

2  kwietnia  2020 r. - godz. 9.00 – 15.30

Podatek od towarów i usług – omówienie szeregu nowelizacji ustawy o VAT wchodzących w życie od 1 września 2019r., 1 listopada 2019r., 1 stycznia 2020r. oraz 1 kwietnia 2020r.

 

I)                  1 września 2019r. - nowelizacja ustawy o VAT :

 

a)       Rozszerzenie prowadzonego przez Ministra Finansów internetowego rejestru danych podatników podatku VAT, m.in. o numery kont zarejestrowane w urzędach skarbowych,

b)       Odniesienie do Wyjaśnień Ministra Finansów z dnia 20.12.2019r. w zakresie dokonywanych płatności na rachunki uwidocznione w „Białym Wykazie”.

 

II)                 1 listopada 2019r. - nowelizacja ustawy o VAT  oraz PIT i CIT w zakresie obowiązku stosowania przez podatników mechanizmu podzielonej płatności  (split payment), zmiany stawek VAT dla wydawnictw oraz możliwości składania wniosków o uzyskanie WIS :

 

a)       Likwidacja odwrotnego obciążenia w zakresie dotychczas obowiązującym dla „krajowych” dostaw towarów i świadczenia usług (w tym składanych informacji podsumowujących),

b)       Nowy załącznik do ustawy zawierający listę towarów i usług objętych obowiązkową podzielona płatnością,

c)       Określenie warunków obowiązkowego stosowania podzielonej płatności przez podatników,

d)       Modyfikacja przepisów dotyczących dokonywania komunikatu przelewu oraz funkcjonowania tzw. „rachunku VAT”

e)       Obowiązek wystawcy faktury, co do właściwego jej oznaczenia wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” – sankcje podatkowe za zaniechanie oznaczenia,

f)        Sankcje podatkowe (oraz możliwości ich uniknięcia) za niewypełnianie obowiązku w zakresie stosowania podzielonej płatności – zarówno w podatku VAT, jak i w podatkach dochodowych,

g)       Mechanizm podzielonej płatności, jako zalecana przez ustawodawcę forma regulowania zobowiązań przez podatnika, w tym uniknięcie tzw. solidarnej odpowiedzialności nabywcy,

h)       Odniesienie do Wyjaśnień Ministra Finansów z dnia 20.12.2019r. w zakresie stosowania przez podatników Mechanizmu Podzielonej Płatności,

i)        Likwidacja tzw. Kaucji gwarancyjnej – zasady zwrotu uprzednio wpłaconych kaucji,

j)        Uprawnienie podatników do składania wniosków o otrzymanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS),

k)       Obniżone stawki podatku VAT dla wydawnictw prasowych i dziełowych, w tym sprzedawanych w formie elektronicznej.

 

III)                1 stycznia 2020r. – Nowelizacja ustawy o CIT i PIT oraz Ordynacji podatkowej w odniesieniu do płatności na rachunki uwidocznione w rejestrze udostępnianym przez Ministra Finansów oraz wprowadzenie kas rejestrujących ON-LINE u niektórych podatników VAT,

 

a)       Zasady obligatoryjnej zapłaty należności za nabyte towary i usługi na rachunek kontrahenta zarejestrowany w urzędzie skarbowym,

b)       Sankcje podatkowe w podatkach PIT i CIT – brak zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, z możliwością uniknięcia sankcji,

c)       Sankcja podatkowa w podatku VAT - solidarna odpowiedzialność nabywcy z tytułu zaległości VAT u dostawcy towaru lub usługi – nowe przesłanki ustalone w Ordynacji podatkowej,

d)       Zasady nabywania, zgłoszenia do urzędu skarbowego i rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przez kasy rejestrujące połączone z Centralnym Repozytorium; ustawowe ulgi związane z wydatkami na nabycie nowych kas rejestrujących.

e)       Wystawienie faktury dla podatnika wyłącznie na podstawie uprzednio wystawionego paragonu z NIP podatnika, pod rygorem sankcji podatkowych dla dostawcy i nabywcy (możliwość uniknięcia sankcji),

f)        Nowe zasady dostaw towarów przemieszczanych transgranicznie z zastosowaniem magazynów typu call-off,

g)       Przepisy precyzujące dokonywanie transgranicznych tzw. transakcji łańcuchowych,

h)       Nowe rygory zastosowania przez podatnika stawki 0% dla dostaw wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów – terminowe złożenie informacji podsumowującej,

i)        Omówienie Rozporządzenia Rady UE ustalającego listę dokumentów wymaganych dla udowodnienia przemieszczenia towarów w ramach dokonanych dostaw wewnątrzwspólnotowych.

 

IV)               1 kwietnia 2020r. - Nowelizacja ustawy dotycząca stawek podatku VAT – 23%, 8%, 5% - tzw. „Nowa Matryca Stawek VAT” oraz nowelizacja dotycząca wspólnego dokumentu elektronicznego JPK oraz deklaracji podatkowej VAT-7 i VAT-7K:

 

a)       Zmiana oznaczeń stosowanych w załącznikach i przepisach ustawowych dla towarów z klasyfikacji PKWIU na Kod Celny „CN”,

b)       Wprowadzenie obowiązującej mocy dla wydawanych przez Dyrektora KIS - Wiążących Informacji Stawkowych (WIS),

c)       Ustalenie nowych załączników do ustawy o VAT, określających zakres towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT oraz wyłączających stosowanie tzw. zwolnienia podmiotowego podatnika VAT ,

d)       Ewidencja dotycząca podatku VAT – zakres, terminy przesłania do organu, korekty,

e)       Zapisy błędne i niezgodne ze stanem faktycznym – możliwe kary za nieprawidłowości,

f)        Modyfikacja stosowania szczególnej procedury celnej przy imporcie towarów.

g)       Zapis pozwalający na wprowadzenie nowego oprogramowania w zakresie wspólnego JPK oraz deklaracji vatowskich – dopiero od 1 lipca 2020r.

Wykład poprowadzi : Krzysztof Woźniak

Miejsce szkolenia:   Rezydencja Alabaster & SPA ul. Ks. Stafieja 8, 35-234 Rzeszów   http://www.alabaster.rzeszow.pl/kontakt

 Za uczestnictwo w szkoleniu przyznawane jest 5 punktów.

 Odpłatność za szkolenie:

  80,00  zł brutto od osoby -  dla doradcy, z materiałami w formie elektronicznej

110,00  zł brutto od osoby - dla doradcy, z materiałami w formie papierowej

120,00  zł brutto od osoby - dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego z materiałami w formie elektronicznej

150,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego z materiałami w formie papierowej

300,00 zł brutto od osoby - dla osób niebędących doradcami podatkowymi lub pracownikami ich kancelarii

 Materiały szkoleniowe dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników w wyznaczonym terminie:

- wersja elektroniczna dla zgłoszonych uczestników (wysyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail) 

- wersja papierowa (po zaznaczeniu opcji w panelu mDoradca)

 Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, u. Targowa 3/313, 35-064 Rzeszów

mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019

 Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel mDoradca (do dnia 23.03.20 r.) oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

   W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Podkarpacki Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej do dnia 23 marca 2020  roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.  Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty. 

 

                                            


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x