Koszty w podatkach dochodowych w 2018 r.
Kategoria: Podatkowe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 40 / 50
Koszty:  100.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
120.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-06-15
Data zakończenia: 2018-06-15
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

 

15 czerwiec  2018 r. - godz. 9.00 – 15.00

 

Koszty w podatkach dochodowych w 2018 r.

Wykład poprowadzi : Katarzyna Tomala

 

I. Zmiany przepisów w 2018 r. wpływające na rozliczenie kosztów podatkowych, m.in.

 1. Przyporządkowanie kosztów do źródła przychodów w CIT – konsekwencje wyodrębnienia źródeł dochodów w CIT

 2. Ograniczenie kosztów podatkowych z tytułu nabycia niektórych usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych

 3. Uchylenie przepisów o cienkiej kapitalizacji i nowy limit ograniczający koszty podatkowe z tytułu odsetek i inne koszty finansowania dłużnego

 4. Nowy limit wartości niskocennego majątku trwałego i wpływ na amortyzację

 5. Amortyzacja majątku trwałego otrzymanego tytułem darmym w podatku PIT,

 6. Koszty związane z uprzednio zbytymi niektórymi  aktywami jako koszty niepodatkowe od 2018 r.,

 7. Koszty finansowane z wyniku finansowego podatnika,

 8. Ustalenie straty ze zbycia wierzytelności własnych,

 9. Koszty autorskie twórców.

 

II. Koszty podatkowe – moment potrącenia i zasady korekty kosztów

 1. Koszty pośrednie – dzień poniesienia i moment potrącenia kosztu podatkowego,

 2. Koszty bezpośrednie po zakończeniu roku, dostawy niefakturowane, koszty „opóźnione”,

 3. Problematyka ujęcia faktur korygujących i innych zdarzeń powodujących korektę,

 4. koszty gotówkowe na gruncie umów długoterminowych – praktyka wdrożenia zmian z 2017 r.

 

III. Amortyzacja podatkowa – zagadnienia problemowe

 1. Inwestycje w obcych środkach trwałych – pojęcie i zasady amortyzacji,

 2. Jednorazowa amortyzacja – nowe rozwiązania wprowadzone z dniem 12 sierpnia 2017 r. i porównanie dwóch systemów jednorazowej amortyzacji

 

IV. Koszty podatkowe z tytułu reprezentacji, promocji i reklamy – w tym funkcja płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych

 1. Integracja pracowników – koszt pracodawców i problematyka przychodu uczestników w szczególności pracowników (skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego)

 2. Kongresy, szkolenia i konferencje – przychody uczestników

 3. Koszty reprezentacji, a promocja i reklama,

 4. Organizacja konkursów i sprzedaży premiowej (programy lojalnościowe) – koszty organizatora, opodatkowanie nagród, obowiązki płatnika oraz zmiany w tym zakresie w 2018 r.

   

V. Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia problemowe na gruncie interpretacji i orzecznictwa;

 1. Straty z tytułu kradzieży i oszustw,

 2. Kary umowne i odszkodowania,

 3. Podatek u źródła jako koszt podatkowy,

   

 

 


Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników w wyznaczonym terminie:

- wersja elektroniczna dla zgłoszonych uczestników (wysyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail) 


Miejsce szkolenia:   Hotel Prezydencki ul. Podwisłocze 48, (wjazd od Al. mjr. Wacława Kopisto) 35-309 Rzeszów (Adres GPS: 50.0284 N, 22.0108 E)    http://www.hoteleprezydenckie.pl/ 

Za uczestnictwo w szkoleniu przyznawane jest 5 punktów.

 

Odpłatność za szkolenie:

 

100,00  zł brutto od osobydla doradców bez zaległości na rzecz KIDP

120,00  zł brutto od osoby - dla doradców z zaległościami na rzecz KIDP

120,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego.

 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, u. Targowa 3/313, 35-064 Rzeszów

mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019

 

   Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel mDoradca (do dnia 11.06.18 r.) oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

   W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Podkarpacki Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej do dnia 11 czerwca 2018 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.  Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.